ವಿಶ್ಲೇಷಿಸು  ಅಥವಾ    ಭಾಷೆ:

ಅಭಿಜಿತ್ ಹೆಸರು

ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಅಭಿಜಿತ್. ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ, ಮೂಲ, ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಭಿಜಿತ್. ಎಲ್ಲಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು.

ಹೆಸರಿನ ಅಭಿಜಿತ್ ಅರ್ಥ

ಮೊದಲನೆಯ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ ಅಭಿಜಿತ್. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಅಭಿಜಿತ್ ಅರ್ಥವೇನು?

 

ಅಭಿಜಿತ್ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ

ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ ಅಭಿಜಿತ್.

 

ಅಭಿಜಿತ್ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲ ಹೆಸರು, ಕಾಗುಣಿತ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ರೂಪಾಂತರಗಳು, ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಅಭಿಜಿತ್ ನ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ರೂಪಾಂತರಗಳು.

 

ಉಪನಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಉಪನಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಹೆಸರಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ.

 

ಇತರ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಇತರ ಮೊದಲ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ.

 

ಹೆಸರಿನ ಉಪನಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಅಭಿಜಿತ್

ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಉಪನಾಮಗಳು ಅಭಿಜಿತ್.

 

ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಅಭಿಜಿತ್. ಅಭಿಜಿತ್ ಹೆಸರಿನ ಜನರು.

ಅಭಿಜಿತ್ ಹೆಸರಿಸಿ. 75 ಅಭಿಜಿತ್ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

<- ಹಿಂದಿನ ಮೊದಲ ಹೆಸರು Abhijeeth      
1031538 ಅಭಿಜಿತ್ ಅಗೇರಾ ಭಾರತ, ಗುಜರಾತಿ, ಪುರುಷ 
ಉಪನಾಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಅಗೇರಾ
776356 ಅಭಿಜಿತ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಭಾರತ, ಬೆಂಗಾಲಿ, ಪುರುಷ 
ಉಪನಾಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಬ್ಯಾಗ್
1086290 ಅಭಿಜಿತ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಭಾರತ, ಬೆಂಗಾಲಿ, ಪುರುಷ 
ಉಪನಾಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ
826496 ಅಭಿಜಿತ್ ಬನಿಕ್ ಭಾರತ, ಬೆಂಗಾಲಿ, ಪುರುಷ 
ಉಪನಾಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಬನಿಕ್
1093185 ಅಭಿಜಿತ್ ಬರ್ಮನ್ ಭಾರತ, ಹಿಂದಿ, ಪುರುಷ 
ಉಪನಾಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಬರ್ಮನ್
996856 ಅಭಿಜಿತ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಜಿ ಭಾರತ, ಬೆಂಗಾಲಿ, ಪುರುಷ 
ಉಪನಾಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಜಿ
236436 ಅಭಿಜಿತ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಪುರುಷ 
ಉಪನಾಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ
69365 ಅಭಿಜಿತ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಭಾರತ, ಬೆಂಗಾಲಿ, ಪುರುಷ 
ಉಪನಾಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ
1012631 ಅಭಿಜಿತ್ ಚಟೊಪಾಧ್ಯಾಯ ಭಾರತ, ಹಿಂದಿ, ಪುರುಷ 
ಉಪನಾಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಚಟೊಪಾಧ್ಯಾಯ
1128924 ಅಭಿಜಿತ್ ಚವಾಣ್ ಭಾರತ, ಮರಾಠಿ, ಪುರುಷ 
ಉಪನಾಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಚವಾಣ್
1116376 ಅಭಿಜಿತ್ Chinara ಭಾರತ, ಓರಿಯಾ, ಪುರುಷ 
ಉಪನಾಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ Chinara
986963 ಅಭಿಜಿತ್ Chirde ಭಾರತ, ಮರಾಠಿ, ಪುರುಷ 
ಉಪನಾಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ Chirde
978102 ಅಭಿಜಿತ್ ಚೌಧರಿ ಭಾರತ, ಬೆಂಗಾಲಿ, ಪುರುಷ 
ಉಪನಾಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಚೌಧರಿ
1037938 ಅಭಿಜಿತ್ ಡಾಂಗೆ ಭಾರತ, ಮರಾಠಿ, ಪುರುಷ 
ಉಪನಾಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಡಾಂಗೆ
636008 ಅಭಿಜಿತ್ Das ಭಾರತ, ಬೆಂಗಾಲಿ, ಸ್ತ್ರೀ 
ಉಪನಾಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ Das
827723 ಅಭಿಜಿತ್ Dhakrao ಭಾರತ, ಮರಾಠಿ, ಪುರುಷ 
ಉಪನಾಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ Dhakrao
397808 ಅಭಿಜಿತ್ ದತ್ತ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಪುರುಷ 
ಉಪನಾಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ ದತ್ತ
691703 ಅಭಿಜಿತ್ Gairola ಭಾರತ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಪುರುಷ 
ಉಪನಾಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ Gairola
225635 ಅಭಿಜಿತ್ ಘೋಶ್ ಭಾರತ, ಬೆಂಗಾಲಿ, ಪುರುಷ 
ಉಪನಾಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಘೋಶ್
1075935 ಅಭಿಜಿತ್ ಗುಪ್ತಾ ಭಾರತ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಪುರುಷ 
ಉಪನಾಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಗುಪ್ತಾ
226166 ಅಭಿಜಿತ್ Hajra ಭಾರತ, ಬೆಂಗಾಲಿ, ಪುರುಷ 
ಉಪನಾಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ Hajra
226158 ಅಭಿಜಿತ್ Hajra ಪುರುಷ 
ಉಪನಾಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ Hajra
729846 ಅಭಿಜಿತ್ ಜೈನ್ ಭಾರತ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಪುರುಷ 
ಉಪನಾಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಜೈನ್
306454 ಅಭಿಜಿತ್ Jorvekar ಪುರುಷ 
ಉಪನಾಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ Jorvekar
306456 ಅಭಿಜಿತ್ Jorvekar ಭಾರತ, ಮರಾಠಿ, ಪುರುಷ 
ಉಪನಾಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ Jorvekar
541307 ಅಭಿಜಿತ್ ಜೋಶಿ ಭಾರತ, ಮರಾಠಿ, ಪುರುಷ 
ಉಪನಾಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಜೋಶಿ
938790 ಅಭಿಜಿತ್ ಕೇಲ್ ಭಾರತ, ಮರಾಠಿ, ಪುರುಷ 
ಉಪನಾಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಕೇಲ್
783826 ಅಭಿಜಿತ್ Karad ಭಾರತ, ಮರಾಠಿ, ಪುರುಷ 
ಉಪನಾಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ Karad
818580 ಅಭಿಜಿತ್ Kedar ಭಾರತ, ಹಿಂದಿ, ಪುರುಷ 
ಉಪನಾಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ Kedar
1069100 ಅಭಿಜಿತ್ Khandalkar ಭಾರತ, ಮರಾಠಿ, ಪುರುಷ 
ಉಪನಾಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ Khandalkar
1 2