ವಿಶ್ಲೇಷಿಸು  ಅಥವಾ    ಭಾಷೆ:

ಅದಿತಿ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಅದಿತಿ ಹೆಸರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ: ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರು, ಕಾಗುಣಿತ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ರೂಪಾಂತರಗಳು, ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಅದಿತಿ ನ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ರೂಪಾಂತರಗಳು.

ಅದಿತಿ ಅನ್ನು ವಿವರಿಸಿ

Means "boundless, entire" or "freedom, security" in Sanskrit. This is the name of an ancient Hindu goddess of the sky and fertility. According to the Vedas she is the mother of the gods.

ಅದಿತಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಹೆಸರು?

ಹೌದು, ಅದಿತಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಲಿಂಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಅದಿತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ?

ಅದಿತಿ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಭಾರತೀಯರು, ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ಬೆಂಗಾಲಿ, ಕನ್ನಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹೆಸರು.

ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಅದಿತಿ ಗಾಗಿ ಇತರ ಕಾಗುಣಿತಗಳು

िि (ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ), ि (ಮರಾಠಿ ರಲ್ಲಿ), িি (ಬೆಂಗಾಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ), ಿಿ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ)

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಉಪನಾಮವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ!

ಅಥವಾ
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು:
ನಿಮ್ಮ ಉಪನಾಮ:
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ

ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಅದಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು

ಹೆಸರಿನ ಅದಿತಿ ಅರ್ಥ

ಅದಿತಿ ಅರ್ಥವೇನು? ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ ಅದಿತಿ.

 

ಅದಿತಿ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ

ಅದಿತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ ಅದಿತಿ.

 

ಅದಿತಿ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲ ಹೆಸರು, ಕಾಗುಣಿತ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ರೂಪಾಂತರಗಳು, ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಅದಿತಿ ನ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ರೂಪಾಂತರಗಳು.

 

ಉಪನಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದಿತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಉಪನಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದಿತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ.

 

ಇತರ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದಿತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಇತರ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದಿತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ.

 

ಹೆಸರಿನ ಉಪನಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಅದಿತಿ

ಹೆಸರಿನ ಉಪನಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಅದಿತಿ