ವಿಶ್ಲೇಷಿಸು  ಅಥವಾ    ಭಾಷೆ:

ನರೇಂದ್ರ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ನರೇಂದ್ರ ಹೆಸರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ: ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರು, ಕಾಗುಣಿತ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ರೂಪಾಂತರಗಳು, ಮೊದಲ ಹೆಸರು ನರೇಂದ್ರ ನ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ರೂಪಾಂತರಗಳು.

ನರೇಂದ್ರ ಅನ್ನು ವಿವರಿಸಿ

Means "lord of men" from Sanskrit नर (nara) meaning "man" combined with the name of the Hindu god ಇಂದ್ರ, used here to mean "lord".

ನರೇಂದ್ರ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರೇ?

ಹೌದು, ನರೇಂದ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಲಿಂಗ ಹೊಂದಿದೆ.

ಮೊದಲ ಹೆಸರು ನರೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ?

ನರೇಂದ್ರ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು, ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ಗುಜರಾತಿ, ತೆಲುಗು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹೆಸರು.

ಮೊದಲ ಹೆಸರು ನರೇಂದ್ರ ಗಾಗಿ ಇದೇ ಹೆಸರುಗಳು

ಮೊದಲ ಹೆಸರು ನರೇಂದ್ರ ಗಾಗಿ ಇತರ ಕಾಗುಣಿತಗಳು

, (ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ), (ಮರಾಠಿ ರಲ್ಲಿ), (ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ), (ತೆಲುಗು ನಲ್ಲಿ)

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಉಪನಾಮವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ!

ಅಥವಾ
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು:
ನಿಮ್ಮ ಉಪನಾಮ:
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ

ಮೊದಲ ಹೆಸರು ನರೇಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು

ಹೆಸರಿನ ನರೇಂದ್ರ ಅರ್ಥ

ನರೇಂದ್ರ ಅರ್ಥವೇನು? ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ ನರೇಂದ್ರ.

 

ನರೇಂದ್ರ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ

ನರೇಂದ್ರ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ ನರೇಂದ್ರ.

 

ನರೇಂದ್ರ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲ ಹೆಸರು, ಕಾಗುಣಿತ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ರೂಪಾಂತರಗಳು, ಮೊದಲ ಹೆಸರು ನರೇಂದ್ರ ನ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ರೂಪಾಂತರಗಳು.

 

ಉಪನಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಉಪನಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ.

 

ಇತರ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಇತರ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ.

 

ಹೆಸರಿನ ಉಪನಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನರೇಂದ್ರ

ಹೆಸರಿನ ಉಪನಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನರೇಂದ್ರ