ವಿಶ್ಲೇಷಿಸು  ಅಥವಾ    ಭಾಷೆ:

ನಿಶಾಂತ್ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ನಿಶಾಂತ್ ಹೆಸರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ: ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರು, ಕಾಗುಣಿತ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ರೂಪಾಂತರಗಳು, ಮೊದಲ ಹೆಸರು ನಿಶಾಂತ್ ನ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ರೂಪಾಂತರಗಳು.

ನಿಶಾಂತ್ ಅನ್ನು ವಿವರಿಸಿ

Means "night's end, dawn" in Sanskrit.

ನಿಶಾಂತ್ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರೇ?

ಹೌದು, ನಿಶಾಂತ್ ಹೆಸರನ್ನು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಲಿಂಗ ಹೊಂದಿದೆ.

ಮೊದಲ ಹೆಸರು ನಿಶಾಂತ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ?

ನಿಶಾಂತ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು, ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ಗುಜರಾತಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹೆಸರು.

ಮೊದಲ ಹೆಸರು ನಿಶಾಂತ್ ಗಾಗಿ ಇತರ ಕಾಗುಣಿತಗಳು

ि, ि (ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ), ि (ಮರಾಠಿ ರಲ್ಲಿ), િ (ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ)

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಉಪನಾಮವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ!

ಅಥವಾ
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು:
ನಿಮ್ಮ ಉಪನಾಮ:
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ

ಮೊದಲ ಹೆಸರು ನಿಶಾಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು

ಹೆಸರಿನ ನಿಶಾಂತ್ ಅರ್ಥ

ನಿಶಾಂತ್ ಅರ್ಥವೇನು? ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ ನಿಶಾಂತ್.

 

ನಿಶಾಂತ್ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ

ನಿಶಾಂತ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ ನಿಶಾಂತ್.

 

ನಿಶಾಂತ್ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲ ಹೆಸರು, ಕಾಗುಣಿತ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ರೂಪಾಂತರಗಳು, ಮೊದಲ ಹೆಸರು ನಿಶಾಂತ್ ನ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ರೂಪಾಂತರಗಳು.

 

ಉಪನಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಶಾಂತ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಉಪನಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಶಾಂತ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ.

 

ಇತರ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಶಾಂತ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಇತರ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಶಾಂತ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ.

 

ಹೆಸರಿನ ಉಪನಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನಿಶಾಂತ್

ಹೆಸರಿನ ಉಪನಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನಿಶಾಂತ್