ವಿಶ್ಲೇಷಿಸು  ಅಥವಾ    ಭಾಷೆ:

Xiáng ಪದದ ಅರ್ಥ

ಹೆಸರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ: ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರು, ಕಾಗುಣಿತ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ರೂಪಾಂತರಗಳು, ಮೊದಲ ಹೆಸರು ನ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ರೂಪಾಂತರಗಳು.

Xiáng ಅನ್ನು ವಿವರಿಸಿ

Chinese character meaning "soar, glide".

Xiáng ಪದವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ?

ಪದ Xiáng Chinese ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಉಪನಾಮವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ!

ಅಥವಾ
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು:
ನಿಮ್ಮ ಉಪನಾಮ:
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ

ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು