ವಿಶ್ಲೇಷಿಸು  ಅಥವಾ    ಭಾಷೆ:

ಅನಿತಾ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ

ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ ಅನಿತಾ. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲದ ಇತಿಹಾಸ ಅನಿತಾ.

ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ ಅನಿತಾ

A + Nita >

ಸಂಸ್ಕೃತಸಂಸ್ಕೃತ (ಅಂಶ)(ಪದ)

Anita >

ಸಂಸ್ಕೃತ (ಪದ)

ಅನಿತಾ >

ಹಿಂದಿ

ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಪೂರ್ಣ ಮರ ಅನಿತಾ

A + Nita >

ಸಂಸ್ಕೃತಸಂಸ್ಕೃತ (ಅಂಶ)(ಪದ)

 
 
Anita >

ಸಂಸ್ಕೃತ (ಪದ)

 
 
 
ಅನಿಟ್ >

ಹಿಂದಿ

 
 
 
ಅನಿತಾ >

ಹಿಂದಿ

 
 
 
ಅನಿತಾ >

ಮರಾಠಿ

 
 
 
ಅನಿತಾ >

ತಮಿಳು

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಉಪನಾಮವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ!

ಅಥವಾ
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು:
ನಿಮ್ಮ ಉಪನಾಮ:
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ

ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಅನಿತಾ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು

ಹೆಸರಿನ ಅನಿತಾ ಅರ್ಥ

ಅನಿತಾ ಅರ್ಥವೇನು? ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ ಅನಿತಾ.

 

ಅನಿತಾ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ

ಅನಿತಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ ಅನಿತಾ.

 

ಅನಿತಾ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲ ಹೆಸರು, ಕಾಗುಣಿತ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ರೂಪಾಂತರಗಳು, ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಅನಿತಾ ನ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ರೂಪಾಂತರಗಳು.

 

ಉಪನಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನಿತಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಉಪನಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನಿತಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ.

 

ಇತರ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನಿತಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಇತರ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನಿತಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ.

 

ಹೆಸರಿನ ಉಪನಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಅನಿತಾ

ಹೆಸರಿನ ಉಪನಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಅನಿತಾ