ವಿಶ್ಲೇಷಿಸು  ಅಥವಾ    ಭಾಷೆ:

ಕಾ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ

ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ ಕಾ. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲದ ಇತಿಹಾಸ ಕಾ.

ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ ಕಾ, ದಾರಿ 1

Mi + Ka >

ಜಪಾನೀಸ್ಜಪಾನೀಸ್ (ಅಂಶ)(ಅಂಶ)

ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ ಕಾ, ದಾರಿ 2

Sa + Ya + Ka >

ಜಪಾನೀಸ್ಜಪಾನೀಸ್ಜಪಾನೀಸ್ (ಅಂಶ)(ಅಂಶ)(ಅಂಶ)

ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ ಕಾ, ದಾರಿ 3

Ka + Tou >

ಜಪಾನೀಸ್ಜಪಾನೀಸ್ (ಅಂಶ)(ಅಂಶ)

ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ ಕಾ, ದಾರಿ 4

Jiā >

ಚೈನೀಸ್ (ಅಂಶ)

Ka >

ಜಪಾನೀಸ್ (ಅಂಶ)

ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಪೂರ್ಣ ಮರ ಕಾ, ದಾರಿ 1

Mi + Ka >

ಜಪಾನೀಸ್ಜಪಾನೀಸ್ (ಅಂಶ)(ಅಂಶ)

 
 
ಮಿಕಾ >

ಜಪಾನೀಸ್ (using ಅಂಶ)

ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಪೂರ್ಣ ಮರ ಕಾ, ದಾರಿ 2

Sa + Ya + Ka >

ಜಪಾನೀಸ್ಜಪಾನೀಸ್ಜಪಾನೀಸ್ (ಅಂಶ)(ಅಂಶ)(ಅಂಶ)

 
 
ಸಯಕಾ >

ಜಪಾನೀಸ್ (using ಅಂಶ)

ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಪೂರ್ಣ ಮರ ಕಾ, ದಾರಿ 3

Ka + Tou >

ಜಪಾನೀಸ್ಜಪಾನೀಸ್ (ಅಂಶ)(ಅಂಶ)

 
 
ಕ್ಯಾಟೊ >

ಜಪಾನೀಸ್ (ಉಪನಾಮ)

ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಪೂರ್ಣ ಮರ ಕಾ, ದಾರಿ 4

Jiā >

ಚೈನೀಸ್ (ಅಂಶ)

 
 
Ka >

ಜಪಾನೀಸ್ (ಅಂಶ)

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಉಪನಾಮವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ!

ಅಥವಾ
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು:
ನಿಮ್ಮ ಉಪನಾಮ:
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ

ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಕಾ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು

ಹೆಸರಿನ ಕಾ ಅರ್ಥ

ಕಾ ಅರ್ಥವೇನು? ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ ಕಾ.

 

ಕಾ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ

ಕಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ ಕಾ.

 

ಉಪನಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಉಪನಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ.

 

ಇತರ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಇತರ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ.

 

ಹೆಸರಿನ ಉಪನಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕಾ

ಹೆಸರಿನ ಉಪನಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕಾ