ವಿಶ್ಲೇಷಿಸು  ಅಥವಾ    ಭಾಷೆ:

ಶೌ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ

ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ ಶೌ. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲದ ಇತಿಹಾಸ ಶೌ.

ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ ಶೌ, ದಾರಿ 1

Xiáng >

ಚೈನೀಸ್ (ಅಂಶ)

Shou >

ಜಪಾನೀಸ್ (ಅಂಶ)

ಶೌ >

ಜಪಾನೀಸ್ (using ಅಂಶ)

ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ ಶೌ, ದಾರಿ 2

Shòu >

ಚೈನೀಸ್ (ಅಂಶ)

ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ ಶೌ, ದಾರಿ 3

Jiǎng >

ಚೈನೀಸ್ (ಅಂಶ)

Shou >

ಜಪಾನೀಸ್ (ಅಂಶ)

ಶೌ >

ಜಪಾನೀಸ್ (using ಅಂಶ)

ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಪೂರ್ಣ ಮರ ಶೌ, ದಾರಿ 1

Xiáng >

ಚೈನೀಸ್ (ಅಂಶ)

 
 
Shou >

ಜಪಾನೀಸ್ (ಅಂಶ)

 
 
 
ಶೌ >

ಜಪಾನೀಸ್ (using ಅಂಶ)

 
 
 
 
ಶೋ >

ಜಪಾನೀಸ್ (ರೂಪಾಂತರದ ನಕಲು)

 
 
To >

ಜಪಾನೀಸ್ (ಓದುವುದು)

 
 
ಕ್ಸಿಯಾಂಗ್ >

ಚೈನೀಸ್ (using ಅಂಶ)

ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಪೂರ್ಣ ಮರ ಶೌ, ದಾರಿ 2

Shòu >

ಚೈನೀಸ್ (ಅಂಶ)

 
 
Su >

ಕೊರಿಯನ್ (ಅಂಶ)

ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಪೂರ್ಣ ಮರ ಶೌ, ದಾರಿ 3

Jiǎng >

ಚೈನೀಸ್ (ಅಂಶ)

 
 
Shou >

ಜಪಾನೀಸ್ (ಅಂಶ)

 
 
 
ಶೌ >

ಜಪಾನೀಸ್ (using ಅಂಶ)

 
 
 
 
ಶೋ >

ಜಪಾನೀಸ್ (ರೂಪಾಂತರದ ನಕಲು)

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಉಪನಾಮವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ!

ಅಥವಾ
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು:
ನಿಮ್ಮ ಉಪನಾಮ:
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ

ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಶೌ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು

ಹೆಸರಿನ ಶೌ ಅರ್ಥ

ಶೌ ಅರ್ಥವೇನು? ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ ಶೌ.

 

ಶೌ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ

ಶೌ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ ಶೌ.

 

ಶೌ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲ ಹೆಸರು, ಕಾಗುಣಿತ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ರೂಪಾಂತರಗಳು, ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಶೌ ನ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ರೂಪಾಂತರಗಳು.

 

ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೌ

ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಸರುಗೆ ಶೌ ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಹೆಸರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

 

ಶೌ ಅನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

ನೀವು ಶೌ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ಶೌ ಅನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಲು ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳು. ಶೌ ನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ

 

ಉಪನಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೌ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಉಪನಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೌ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ.

 

ಇತರ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೌ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಇತರ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೌ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ.

 

ಹೆಸರಿನ ಉಪನಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಶೌ

ಹೆಸರಿನ ಉಪನಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಶೌ