ವಿಶ್ಲೇಷಿಸು  ಅಥವಾ    ಭಾಷೆ:

ರೋಹಿತ್ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ರೋಹಿತ್ ಹೆಸರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ: ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರು, ಕಾಗುಣಿತ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ರೂಪಾಂತರಗಳು, ಮೊದಲ ಹೆಸರು ರೋಹಿತ್ ನ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ರೂಪಾಂತರಗಳು.

ರೋಹಿತ್ ಅನ್ನು ವಿವರಿಸಿ

Derived from Sanskrit रोहित (rohita) meaning "red".

ರೋಹಿತ್ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರೇ?

ಹೌದು, ರೋಹಿತ್ ಹೆಸರನ್ನು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಲಿಂಗ ಹೊಂದಿದೆ.

ಮೊದಲ ಹೆಸರು ರೋಹಿತ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ?

ರೋಹಿತ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು, ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ಬೆಂಗಾಲಿ, ಓಡಿಯಾ, ಗುಜರಾತಿ, ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ನೇಪಾಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹೆಸರು.

ಮೊದಲ ಹೆಸರು ರೋಹಿತ್ ಗಾಗಿ ಇತರ ಕಾಗುಣಿತಗಳು

ि (ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಮರಾಠಿ ರಲ್ಲಿ, ನೇಪಾಲಿಯಲ್ಲಿ), ি (ಬೆಂಗಾಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ), ି (ಓಡಿಯಾದಲ್ಲಿ), િ (ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ), ಿ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ), ి (ತೆಲುಗು ನಲ್ಲಿ)

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಉಪನಾಮವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ!

ಅಥವಾ
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು:
ನಿಮ್ಮ ಉಪನಾಮ:
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ

ಮೊದಲ ಹೆಸರು ರೋಹಿತ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು

ಹೆಸರಿನ ರೋಹಿತ್ ಅರ್ಥ

ರೋಹಿತ್ ಅರ್ಥವೇನು? ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ ರೋಹಿತ್.

 

ರೋಹಿತ್ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ

ರೋಹಿತ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ ರೋಹಿತ್.

 

ರೋಹಿತ್ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲ ಹೆಸರು, ಕಾಗುಣಿತ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ರೂಪಾಂತರಗಳು, ಮೊದಲ ಹೆಸರು ರೋಹಿತ್ ನ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ರೂಪಾಂತರಗಳು.

 

ಉಪನಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಉಪನಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ.

 

ಇತರ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಇತರ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ.

 

ಹೆಸರಿನ ಉಪನಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ ರೋಹಿತ್

ಹೆಸರಿನ ಉಪನಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ ರೋಹಿತ್