ವಿಶ್ಲೇಷಿಸು  ಅಥವಾ    ಭಾಷೆ:

ಸ್ಕಂದ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಸ್ಕಂದ ಹೆಸರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ: ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರು, ಕಾಗುಣಿತ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ರೂಪಾಂತರಗಳು, ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಸ್ಕಂದ ನ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ರೂಪಾಂತರಗಳು.

ಸ್ಕಂದ ಅನ್ನು ವಿವರಿಸಿ

Means "hopping, spurting, spilling" in Sanskrit. In Hindu belief this is the name of the god of war, also known as ಕಾರ್ತಿಕೇಯ or ಮುರುಗನ್. He is worshipped especially by the Tamils in southern India.

ಸ್ಕಂದ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರೇ?

ಹೌದು, ಸ್ಕಂದ ಹೆಸರನ್ನು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಲಿಂಗ ಹೊಂದಿದೆ.

ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಸ್ಕಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ?

ಸ್ಕಂದ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹೆಸರು.

ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಸ್ಕಂದ ಗಾಗಿ ಇದೇ ಹೆಸರುಗಳು

ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಸ್ಕಂದ ಗಾಗಿ ಇತರ ಕಾಗುಣಿತಗಳು

(ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ)

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಉಪನಾಮವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ!

ಅಥವಾ
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು:
ನಿಮ್ಮ ಉಪನಾಮ:
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ

ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಸ್ಕಂದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು

ಹೆಸರಿನ ಸ್ಕಂದ ಅರ್ಥ

ಸ್ಕಂದ ಅರ್ಥವೇನು? ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ ಸ್ಕಂದ.

 

ಸ್ಕಂದ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲ ಹೆಸರು, ಕಾಗುಣಿತ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ರೂಪಾಂತರಗಳು, ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಸ್ಕಂದ ನ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ರೂಪಾಂತರಗಳು.

 

ಉಪನಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕಂದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಉಪನಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕಂದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ.

 

ಇತರ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕಂದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಇತರ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕಂದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ.

 

ಹೆಸರಿನ ಉಪನಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಕಂದ

ಹೆಸರಿನ ಉಪನಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಕಂದ